Fundacja

Fundacja
hands-holding-jigsaw
Fundacja jest drugą co do popularności po stowarzyszeniu formą prawną organizacji pozarządowych. Fundacje powstają i działają w oparciu o ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984, (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
Podstawą działania fundacji jest majątek fundatora przeznaczony na określony cel. … Czytaj dalej

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu „ETAP”

thank-you-french-fries

Os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań,

Stowarzyszenie ETAP w Poznaniu powstało w 2007 roku. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, m.in. poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy świadczonej na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych bezdomnością, uzależnionych, lub nieprzystosowanych społecznie. Jednym z programów prowadzonych przez Stowarzyszenie ETAP od lipca 2008 roku jest Centrum Integracji Społecznej.
Korzenie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo sięgają początków 2006 roku. Wtedy to do Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” zgłosili się przedstawiciele Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej … Czytaj dalej