Fundacja

Fundacja
hands-holding-jigsaw
Fundacja jest drugą co do popularności po stowarzyszeniu formą prawną organizacji pozarządowych. Fundacje powstają i działają w oparciu o ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984, (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
Podstawą działania fundacji jest majątek fundatora przeznaczony na określony cel. … Czytaj dalej

Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu „ETAP”

thank-you-french-fries

Os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań,

Stowarzyszenie ETAP w Poznaniu powstało w 2007 roku. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, m.in. poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy świadczonej na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym również wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych bezdomnością, uzależnionych, lub nieprzystosowanych społecznie. Jednym z programów prowadzonych przez Stowarzyszenie ETAP od lipca 2008 roku jest Centrum Integracji Społecznej.
Korzenie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo sięgają początków 2006 roku. Wtedy to do Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” zgłosili się przedstawiciele Poznańskiej Spółdzielni … Czytaj dalej

Spółdzielnia pracy

offices-at-night-11287917613w4vZSpółdzielniami pracy można nazwać wszystkie te spółdzielnie, w których spółdzielcy zatrudnieni są na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawo Spółdzielcze z 1982r. (Dz. U. Nr 80, poz. 210 z późniejszymi zmianami). W myśl ustawy spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Spółdzielnia pracy opiera się na zapisach Prawa spółdzielczego, które zawiera zarówno … Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Wszystko zaczęło się w 2001 roku. Elżbieta Gołębiewska i Marek Łukomski założyli stowarzyszenie mające na celu promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych i zatrudnianie ich. Okazało się to jednak trudne. Po ośmiu miesiącach na otwarty rynek pracy trafiły zaledwie dwie osoby. Wówczas podjęli decyzję o utworzeniu organizacji w celu znalezienia niszy rynkowej w której łatwo można było zapewnić pracę dla osób wykluczonych społecznie. Po analizach rynku zdecydowali się na gospodarkę odpadami opakowaniowymi.
I tak w 2003 roku w efekcie wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych i wszystkich tych, których zainteresowania i pasje związane są z ekologią i ochroną środowiska powstało Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla … Czytaj dalej